Home Giới thiệu

Giới thiệu

Chức năng:

Trung tâm THVN tại thành phố Huế( VTV Huế) là đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có chức năng sản xuất, khai thác các chương trình truyền hình tại khu vực để phát trên sóng truyền hình Quốc gia và trên sóng của Trung tâm THVN tại thành phố Huế.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1- Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn, trong đó có kế hoạch về định hướng tuyên truyền, sản xuất, khai thác các chương trình truyền hình, phản ánh các hoạt động của khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình để phát trên sóng Truyền hình Quốc gia, trên sóng của Trung tâm THVN tại Tp Huế và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

2- Tổ chức nghiệm thu các thể loại chương trình truyền hình theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nội dung, chất lượng và việc sử dụng kinh phí để sản xuất các chương trình theo quy định.

3- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Đài THVN.

4- Thực hiện chức năng đầu mối của Đài Truyền hình Việt Nam đối với các Đài truyền hình địa phương các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh trên một số lĩnh vực được Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam uỷ nhiệm.

5- Xây dựng nhiệm vụ cụ thể, quy chế, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác của Trung tâm với các đơn vị trực thuộc Đài THVN trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

6- Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

7- Quản lý theo phân cấp về tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định chung của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức:

1- Phòng Thời sự .

2- Phòng Khoa giáo- Phim tài liệu.

3- Phòng Văn nghệ.

4- Phòng Chương trình.

5- Phòng Kỹ thuật

6- Phòng Tổ chức – Hành chính.

7- Phòng Kế hoạch – Tài chính.

8- Phòng Quảng cáo – Dịch vụ TH.

9- Phòng Quay phim&Đạo diễn

10- Văn phòng thường trú tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.

Facebook Comments